Leveringsvoorwaarden Hello New You, onderdeel van Jobtraining.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Jobtraining, alsmede op alle overeenkomsten tussen Jobtraining en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in deruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijnbevestigd door Jobtraining.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij doorJobtraining schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2:Annulering deelname open inschrijving training door deelnemer

De deelnemer heeft het recht deelname aan de training te annuleren per schrijven of telefoon. Afmelding voor een open inschrijving training door de deelnemer kan tot 4 weken van tevoren kosteloos geschieden. Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om 50% van het deelnamebedrag te vergoeden. Bij afmelding 2 weken of korter dan 2 weken voor de training is de deelnemer verplicht om 100% van het deelnamebedrag te vergoeden.Artikel 3

Artikel 2:Annulering deelname open inschrijving training door deelnemer

De deelnemer heeft het recht deelname aan de training te annuleren per schrijven of telefoon. Afmelding voor een open inschrijving training door de deelnemer kan tot 4 weken van tevoren kosteloos geschieden. Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om 50% van het deelnamebedrag te vergoeden. Bij afmelding 2 weken of korter dan 2 weken voor de training is de deelnemer verplicht om 100% van het deelnamebedrag te vergoeden.

Artikel 3: Prijzen

Alle aanbiedingen van Jobtraining zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Onze cursussen zijn beroepsondersteunend. Voor deze verrichte werkzaamheden geldt een vrijwaring van BTW volgens onderwijsartikel 11, lid 1, letter o, W, art. 8, Besl.

Artikel 4: Betaling

Jobtraining brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank-of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Jobtraining. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Jobtraining steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Jobtraining gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Jobtraining alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullenzijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-

Artikel 5: (Intellectueel) eigendom

10.1 Het intellectueel eigendom van het door Jobtraining uitgegeven projectmateriaal berust bij Jobtraining tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jobtraining zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
10.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Jobtraining berust eveneens uitsluitend bij Jobtraining tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.3 Het eigendomsrecht van het uitgegeven cursusmateriaal berust bij de opdrachtgever endeelnemers van de cursus.

Artikel 6: Vervanging trainer

Jobtraining is te allen tijde gerechtigd een trainer die belast is met de uitvoering van de training, te vervangen door een andere trainer en draagt zorg voor een goede overdracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

12.1 Jobtraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
12.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-
12.3 Jobtraining zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: -enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. -onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het projectessentiële informatie.
12.4 Jobtraining is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 Jobtraining zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeftzich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Jobtraining en een opdrachtgever isNederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.