Algemene voorwaarden Hello New You, onderdeel van Jobtraining.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Hello new you, alsmede op alle overeenkomsten tussen Hello new you en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Hello new you.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Hello new you schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Annulering deelname open inschrijving training door deelnemer

De deelnemer heeft het recht deelname aan de training te annuleren per schrijven of telefoon. Afmelding voor een open inschrijving training door de deelnemer kan tot 4 weken van tevoren kosteloos geschieden. Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om 50% van het deelnamebedrag te vergoeden. Bij afmelding 2 weken of korter dan 2 weken voor de training is de deelnemer verplicht om 100% van het deelnamebedrag te vergoeden.

Artikel 3: Prijzen

Alle aanbiedingen van Hello new you zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Onze cursussen zijn beroeps ondersteunend. Voor deze verrichte werkzaamheden geldt een vrijwaring van BTW volgens onderwijsartikel 11, lid 1, letter o, W, art. 8, Besl.

Artikel 4: Betaling

Hello new you brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank-of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Hello new you. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Hello new you steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Hello new you gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdig nakoming steeds verplicht aan Hello new you alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-

Artikel 5: (Intellectueel) eigendom

5.1 Het intellectueel eigendom van het door Hello new you uitgegeven projectmateriaal berucht bij Hello new you tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hello new you zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Hello new you berust eveneens uitsluitend bij Hello new you tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 Het eigendomsrecht van het uitgegeven cursusmateriaal berust bij de opdrachtgever en de deelnemers van de cursus.

Artikel 6: Vervanging trainer

Hello new you is te alle tijden gerechtigd een trainer die belast is met de uitvoering van de training, te vervangen door een andere trainer en draagt zorg voor een goede overdracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Hello new you aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
7.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344.
7.3 Hello new you zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: -enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. -onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
7.4 Hello new you is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 Hello new you zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Hello new you en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.